RNDr. Jiří Mohl - zakázkové programování
RNDr. Jiří Mohl - ELIM
Bítovany 40, Chrast u Chrudimě
724 031 697, info@jm-elim.com

Novinky

2021

Září, 2021
Nová verze 1.17.1 + číselníky 1298 (nové DR 6.2.42 (platí od 1.9.2021))

 • Nové číselníky *.1298 platné od 1.9.2021
 • Změna DR 6.2.42 - platné od 1.9.2021 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování nejpozději od měsíce ledna roku 2022 (do konce roku 2021 platí přechodné období, kdy je možné předávat vyúčtování i ve verzi DR 6.2.41)
 • Program je rozšířen o funkcionalitu zasílání SMS zpráv pacientům přes SMS bránu. Zasílání zpráv je možné jednotlivě pacientům přímo z karty pacienta, nebo hromadně z plánovacího diáře (zaslána SMS-ka všem pacientům naplánovaným na konkrétní den)
 • S výše uvedeným zasíláním SMS souvisí drobné úpravy na kartě pacienta -  rozšířeny některé údaje (hlavně telefonní kontakt)
 • V síťové verzi (LAN) je možné nově nastavit omezení k aktivnímu přístupu ke zdravotní dokumentaci pouze pro vlastníka zápisu zdr, dokumentace a administrátora. Ostatní uživatelé mohou zápis pouze číst (nebo ani to ne), ale nemohou ho následně měnit, tím se zvyšuje ochrana zápisů zdr. dokumentace. Toto nastavení je volitelné a musí být vyžádáno přes nastavení v parametrech programu.
 • Byl aktualizován číselník pošt (poštovních směrovacích čísel) k aktuálnímu stavu (2. 8. 2021)
 • V síťové verzi (LAN) je možné nově nastavit upozorňování na skutečnost, že s daným pacientem právě aktivně pracuje jiný uživatel. Tuto funkci je opět nutné nejprve "zapnout" v parametrech programu. Standardně je vytnutá.
 •  

Leden, 2021
Nová verze 1.16.4 + číselníky 1272 (nové DR 6.2.41 (platí od 1.1.2021))

 • Nové číselníky *.1272 platné od 1.1.2021
 • Změna DR 6.2.41 - platné od 1.1.2021 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování nejpozději od měsíce ledna roku 2021
 • Program upraven tak, aby všude kde se používá archivace nebo kopírování souborů do nějakých uživatelem zadaných složek (adresářů) již nebyli uživatelé limitováni tím, že tyto složky musí být "jednoslovné", ale nově mohou být i "víceslovné", tzn. mohou obsahovat mezeru
 • Nově je možné výkaz "Ošetření/Vyšetření pacientů" zpracovat ve dvou formách, kde vedle stávající formy výkazu přibyla i rozepsaná (rozšířená) forma na pacienty zvlášť s Regulovanými/Neregulovanými základními diagnózami, aby si uživatelé byli schopni určit, které výkony nepodléhají žádné regulaci ze strany ZP a u kterých si naopak musí hlídat průměr bodů na pacienta (podléhají regulaci ze strany ZP). Nový typ výkazu se opět zapíná v parametrech programu.
 • Spolu z výše uvedenou novou formou výkazu je přidán i nový uživatelský číselník "Neregulovaných diagnóz", kde si uživatel bude udržovat neregulované diagnózy v aktuálním stavu dle platných vyhlášek, aby se výkaz správně počítal v jakémkoliv zvoleném období
 •  

2020

Prosinec, 2020
Nová verze 1.16.2 + číselníky 1258 (platí od 1.11.2020)

 • Nové číselníky *.1258 platné od 1.11.2020
 • Program je rozšířen o možnost evidovat a následně vykazovat doklady 05 - "Nepravidelná péče", čímž bylo umožněno vykazování dokladů Nepravidelné péče tam, kde bylo potřeba touto formou vykazovat výkony "Antigenního testování zaměstnanců na koronavir SARS-CoV-2"
 •  

Září, 2020
Nová verze 1.15.7

 • Nově umožněno po předchozím nastavení v parametrech programu filtrovat kartotéku pacientů na Aktivní/Neaktivní/Všechny pacienty, nebo jinak na pacienty s Neukončeným/Ukončeným léčením
 • V LAN verzi je, opět po předchozím nastavení v parametrech, možné si zapamatovat posledního přihlášeného uživatele na každém konkrétním počítači v síti pro následné zjednodušené přihlášení, kdy je tento uživatel již přednastaven
 • Při vytváření tiskopisu 06FT umožnit nepředvyplnění pole IČP IČP z parametrů prg., ale nechat prázdné pro libovolné zadání uživatelem  

Červen, 2020
Stejná verze + číselníky 1238 (nové DR 6.2.40 (platí od 1.6.2020))

 • Nové číselníky *.1238 platné od 1.6.2020
 • Změna DR 6.2.40 - platné od 1.6.2020 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce června roku 2020  

Březen, 2020
Nová verze 1.15.5 (EET)

 • Celkové zavedení funkce EET pokladny, což se projevilo změnou ve všech funkcích, kde se vytvářejí a následně tisknou různé druhy pokladních dokladů nebo faktur za přímo hrazené zdr. služby, prodej zboží a pod., které byly rozšířeny o práci s nezbytnými údaji dle požadavků na plnohodnotné doklady ve smyslu EET.
 • Vybudován celý aparát na odesílání informací o hotovostních platbách na portál EET a následný tisk vrácených identifikátorů (FIK, ...) o platbě na tištěných dokladech 

Leden, 2020
Nová verze 1.14.4 + číselníky 1225 (nové DR 6.2.39 (platí od 1.1.2020))

 • Nové číselníky *.1225 platné od 1.1.2020
 • Změna DR 6.2.39 - platné od 1.1.2020 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování nejpozději od měsíce ledna roku 2020
 • Rozšíření sestavy "body na pacienta" o možnost zjistit tyto údaje nově i pro jednotlivé pracovníky i s průměrem body/RC
 • Nově přidáno tlačítko pro výpočet evidovaných bodů pacienta od začátku roku. Tlačítko umístěno na záložku s evidencí výkonů pacienta, pro rychlou představu o aktuálních nákladech na pacienta
 • Interní mailing (síťová verze) rozšířen o funkci odstranění zprávy do koše s následnou možností vyřazené zprávy opět zaktualizovat vyjmutím z koše
 • Evidence všech tiskopisů rozšířena o funkční tlačítko "Vytvoření kopií", kdy se při vytváření nového tiskopisu můžou využít dříve zadané údaje z předchozích tiskopisů (zrychlí se zadávání jednotlivých tiskopisů pacientovi, pokud jsou aktuálně zadávané tiskopisy podobné jako ty předchozí)
 • Nově umožněno, po předchozím zapnutí v parametrech programu, při zápisu "léčby" do zdr. dokumentace automatické vytvoření tiskopisu 06FT s předvyplněnými údaji z "léčby"
 • Obdobně při práci se zápisem "léčby" do zdr. dokumentace je možné, opět po předchozím zapnutí funkce v parametrech programu, automaticky zaevidovat výkony v jednom provedení odbornosti 201. Možnost zjednodušení a zrychlení práce rhb. lékaře. Specifická funkce pouze pro některé uživatele, u kterých bude mít smysl.
 • Program je nově rozšířen o objednávkový systém pro jednotlivá pracoviště s kompletním servisem. Uživatel si může určit, zda bude plánovat objednávání pacientů na pracovníky, nebo na jednotlivá pracoviště.

2019

Říjen, 2019
Nová verze 1.14.2 + číselníky 1220 (nové DR 6.2.38 (platí od 1.10.2019))

 • Nové číselníky *.1220 platné od 1.10.2019
 • Změna DR 6.2.38 - platné od 1.10.2019 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování nejpozději od měsíce října roku 2019
 • Potřebné změny ve všech formulářích pracujících s číselníkem PZT, u kterého se změnila datová struktura
 • U síťové (LAN) verze programu změněno umístění "Interního mailingu" (zasílání zpráv mezi uživateli systému WR) z nabídky "Evidence" přímo do hlavní nabídky, aby bylo možné využívat interní mailing bez ohledu na zpracovávanou agendu
 • Upraven zakázkový tiskopis denních záznamů zdravotní dokumentace podle přání uživatele
 • Byla rozšířena sestava "Náklady na pacienta" o možnost sumarizace podle pracovníků provádějících jednotlivé výkony. Využijí ti, kteří evidují jednotlivé výkony na konkrétní pracovníky.
 • Byl doplněn číselník obcí a jejich částí ve vztahu k doručovací poště, aby bylo možné dohledat správné PSČ k malým obcím bez vlastní pošty
 • V kartě pacienta přidána funkce hledání PSČ podle obce/části obce, aby uživatel nemusel hledat potřebný údaj (PSČ) v samostatném číselníku pošt, nebo obcí
 • Pro uživatele, kteří evidují léčiva (doklad 03 - ZUM) přidána sumární statistická sestava ZUM (ZULP) za zadané období pro jednotlivé ZP

Leden, 2019
Nová verze 1.13.15 + číselníky 1200 (nové DR 6.2.37 (platí od 1.1.2019))

 • Nové číselníky *.1200 platné od 1.1.2019
 • Změna DR 6.2.37 - platné od 1.1.2019 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování nejpozději od měsíce ledna roku 2019
 • U lokální verze rozšířeno pole pro zadání hesla (do programu i k účtování) z pěti znaků na patnáct
 • U lokální verze rozšířena ochrana heslem i pro některé sestavy a výkazy (hlavně ekonomického charakteru)
 • U faktur za přímo hrazenou péči (využívají pouze někteří - kdo fakturuje přímo hrazenou péči pacientem) rozšířeno pole pro zadání formy úhrady z 20 znaků na 30 znaků
 • Při nahrávání číselníků výkonů se nově již nepřepisuje odbornost u výkonů, u kterých si uživatel udělal změnu dle svého pracoviště. Tzn., že po nahrání nových číselníků již nemusí uživatel opakovaně měnit odbornost u některých dříve opravených výkonů - např. u výkonu 09543.
 • Upraven tiskopis "Žádanka o schválení (povolení)", kde bylo rozšířeno pole Sk (Skupina) z 1 znaku na 2 znaky
 • Do tiskopisů přidán "Hlavičkový papír" (prázdný list papíru s hlavičkou ZZ a jmenými údaji pacienta
 • Rozšíření hlavičky zdravotního záznamu pacienta o telefon a pohlaví pacienta
 • V kontě pacienta přidána možnost přímo z konta vytisknout "Přehled výkonů pacienta" i s možností součtu. Zároveň byly v případě prázdného konta zneplatněny všechny funkční tlačítka, aby uživatel omylem nezpůsoboval chybu programu. 

2018

Září, 2018
Nová verze 1.13.3 + číselníky 1178 (nové DR 6.2.36 (platí od 1.7.2018))

 • Nové číselníky *.1178 platné od 1.7.2018
 • Změna DR 6.2.36 - platné od 1.7.2018 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování nejpozději od měsíce října roku 2018
 • Nově umožněno při práci s číselníkem požadujících IČP třídit a následně vyhledávat ne jen podle IČP, ale také podle názvu (jména) žadatele
 • Na kartě pacienta je nově explicitně zobrazováno pohlaví pacienta, které je automaticky určeno z RČ
 • Nově vytvořena sestava vyřazených pacientů do archivu i s datem vyřazení. Z toho důvodu při vyřazení pacienta do archivu při roční uzávěrce je datum vyřazení zaznamenáváno
 • Nově vytvořena sestava "Zadaných žádanek za období", která vypisuje jmenovitý seznam zadaných žádanek 06FT pro možnou kontrolu průběhu zadávání
 • Systém je v LAN verzi rozšířen o evidenci a zasílání zpráv mezi uživateli systému i s oznámením o příchozí zprávě. Interní mailing mezi uživateli systému WR
 • Nově je umožněno zapsat více denních záznamů do zdravotní dokumentace pro jednoho uživatele v jeden den. Dříve byl umožněn jednomu uživateli v jeden den pouze jeden záznam
 • Umožněno parametricky zobrazovat číslování řádků v seznamu zadaných datumů při hromadném zadávání termínů provedení výkonů a v kontě zadaných výkonů pacienta. Defaultně vypnuto
 • V lokální verzi programu je přidána služba (funkce) "dočasné datum", která umožní do vypnutí funkce, nebo restartu programu posunout defaultní nabídku aktuálního datumu v zobrazovaných kalendářích. Využijí hlavně Ti, kteří zadávají výkony zpětně z minulých měsíců. Dříve byla tato funkce vyhrazena pouze uživatelům síťové (LAN) verze prg. WR
 • Rozšířena kontrola vazby zadávaného data výkonu s datumem ze žádanky i pro opravu výkonů. Dosud byla tato kontrola pouze při zadávání výkonů a už ne při jejich opravách
 • V lokální verzi byl nově zaheslován i přístup k "sumárnímu seznamu plateb" z nabídky "pojišťovna"
 • Nově vytvořen výkaz "Statistika unicitních pacientů (unikátních) v čase", který zobrazuje počty unic. RČ ošetřených po měsících s jejich měsíčním přírůstkem

Duben, 2018
Stejná verze (1.12.2) + číselníky 1171 (nové DR 6.2.35 (platí od 1.4.2018))

 • Nové číselníky *.1171 platné od 1.4.2018
 • Změna DR 6.2.35 - platné od 1.4.2018 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce dubna roku 2018  

Březen, 2018
Stejná verze (1.12.2) (nové DR 6.2.34 (platí od 1.3.2018))

 •  Změna DR 6.2.34 - platné od 1.3.2018 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce března roku 2018  

2017

Říjen, 2017
Nová verze 1.12.2 (DR 6.2.33) 
 • Rozšířena možnost nově třídit kartotéku pacientů podle data poslední změny pacienta
 • U LAN verze rozšíření uživatelských skupin o skupinu "Recepce". která může bez omezení plánovat do diáře všem uživatelům

Září, 2017
Nová verze 1.11.15 + číselníky 1149 (nové DR 6.2.33 (platí od 1.7.2017))

 • Nové číselníky *.1149 platné od 1.9.2017
 • Změna DR 6.2.33 - platné od 1.7.2017 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování nejpozději od měsíce října roku 2017
 • Rozšířena sestava „Body na pacienta“ o možnost setřídění také podle ceny
 • V síťové verzi prg. WR umožněno používat funkce „Kontrola dat“ a „Limitace frekvence“ i uživatelům s oprávněním „vrchní sestra“
 • Pokud jsou evidovány provedené výkony i s kódem provádějícího pracovníka (u síťové verze prg. WR), pak jsou rozšířeny možnosti tisku u sestavy „Pacient - průběh léčby“ o zadání filtru kódu pracovníka
 • Nově je možné nastavit zobrazování věku (rok, měsíc) pacienta automaticky na jeho kartě
 • Byly přidány dva tiskopisy, které je možné z prg. WR tisknout. Jedná se o tyto tiskopisy: „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ a „Žádanka o schválení (povolení) výkonu – léčivého přípravku – ZP – ostatní“
 • Byla zásadně modifikována funkce „Plánovací diář“, kdy je možné naplánovat aktivitu (pacienta) s různým typem opakování, v síťové verzi prg. WR je možné naplánované aktivity delegovat jiným uživatelům systému, jmenovitě nebo všem zároveň. Tisk naplánovaných aktivit rozšířen o další formu výstupu (tiskové sestavy) apod.
 • Přidána funkce „Změna IČP“ na provedeném vyúčtování. Pravděpodobnost využití - velmi výjimečně

Leden, 2017
Nová verze 1.11.10 + číselníky 1141 (nové DR 6.2.32 (platí od 1.1.2017))

 • Nové číselníky *.1141 platné od 1.1.2017
 • Změna DR 6.2.32 - platné od 1.1.2017 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2017
 • U sestavy „Pacient – průběh léčby“ umožněno vynechat stornované výkony při tisku, aby bylo možné tuto sestavu poskytnout pacientovi pouze s platnými výkony
 • Upravena archivační služba:
  • uživatel po parametricky nastavené době může být upozorňován programem na potřebu archivace
  • je možné na základě nastavení parametru umožnit automatickou archivaci společně s bezpečnostní kopií při prvním spuštění systému WIN_REHAB
 • Při práci s kontem pacienta je umožněno zobrazovat pouze vlastní výkony, pokud se u výkonů evidují i pracovníci výkon provádějící
 • Nově zpřístupněna oprava vytvořeného pokladního dokladu v případě jejich evidence
 • Opravena funkce „změna RC“ tak, aby se kromě všech potřebných změn ve všech souvisejících evidencích změnil správně i datum narození

2016

Listopad, 2016
Nová verze 1.11.7 (DR 6.2.31) 
 • Rozšířena možnost přenášet do DZ zdr. dokumentace jen evidivané výkony aktuálního (nologovaného) pracovníka, pokud se evidují výkony s kódem pracovníka výkon provádějící
 • Možnost defaultně nastavit rozsah tisku DZ zdr. dokumentace
 • Možnost při tisku DZ zdr. dokumentace zvolit různou hlavičku, buď podle uživatele (předem předdefinované) nebo přímým zadáním
 • Většina výkazů je rozšířena tak, že vedle bodových hodnot obsahují i přepočtené aktuální hodnoty peněžní
 • Nově umožněno některé další vstupní formuláře maximalizovat tlačítkem
 • Možnost sledovat expiraci žádanek FT06 při zadávání výkonů vyžádané péče s oznámením uživateli o případném překročení platnosti žádanky
 • Úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední aktuální vyhlášky. Omezení případných odmítnutí vyúčtovaných dokladů z důvodu překročení limitace frekvence u některých výkonů
 • Rozšíření kontrolních funkcí i při vlastním vyúčtování

Říjen, 2016
Nová verze 1.11.6 (DR 6.2.31) 

 • Nově možné nastavit vytváření souborů FDAVKA.zzz automaticky při provádění vyúčtování, ať již jednotlivě nebo hromadně, případně při opravě a tisku faktur odpovídajících vyúčtování
 • Nově umožněno vedle hromadného vyúčtování také hromadné nahrávání provedených vyúčtování na vybrané medium (flash disk) včetně nahrání případně vytvořených souborů FDAVKA.zzz
 • V případě tisku faktury s paušální částkou se zobrazuje v závorce i částka, která by odpovídala skutečně odvedeným výkonům (pro porovnání skutečně odvedené práce proti požadovanému paušálu)
 • Práce s dvěma novými uživatelskými číselníky, pomocí nichž si uživatel může nastavit smluvně dohodnuté hodnoty bodů pro jednotlivé ZP a odbornosti i nasmlouvané výkony a jejich nedovolené kombinace pro konkrétní ZP. V případě užívání těchto nových uživatelských číselníků bude uživatel programem upozorněn na případný pokus o zadání „nenasmlouvaného“ výkonu, nebo o pokus zadání společně „nezadatelných“ výkonů. Rozšířena kontrolní činnost prg. WIN_REHAB při zadávání výkonů
 • Práce se zdravotní dokumentací byla rozšířena o možnost evidovat denní záznamy (DZ) ve vztahu ke konkrétnímu dni a uživateli, který denní záznam (DZ) vytvořil s následnou možností výběru konkrétních denních záznamů (DZ). Systém práce s DZ zdravotní dokumentace zahrnuje i možnost přenosu evidovaných výkonů do DZ  jednotlivě, nebo hromadně s různým výběrem.
 • Denní záznamy zdr. dokumentace pro tisk je možné vybírat různou formou dle aktuálních potřeb uživatelů
 • Přidán nový výkaz „Denní výkony za období – přehled“ (pro kontrolu vykázaných výkonů za dané období) s možností různého třídění i různého parametrického zadání – jiná forma obdobného výkazu „Denní výkaz za období“

 

Srpen, 2016
Nová verze 1.10.9 + číselníky 1114 (nové DR 6.2.31 (platí od 1.7.2016))

 • Nové číselníky *.1114 platné od 1.7.2016
 • Změna DR 6.2.31 - platné od 1.7.2016 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce července roku 2016
 • Kartotéka pacienta je rozšířena o údaj e-mail pacienta a volitelně i o „lokaci“ karty pacienta (pokud má ZZ více pracovišť)
 • Systém rozšířen o dva speciální výkazy ošetření pacienta podle lokace karty, nebo podle PSČ bydliště pacienta
 • Možnost nastavení dočasného data jiného než je datum aktuální (lze využít např. při evidenci výkonů z minulého období)
 • Nově umožněno (nastavením v parametrech) spustit funkci STORNO/OPRAVA přímo v kontě pacienta bez nutnosti opustit práci s pacientem a přecházet do této funkce opět s následným výběrem pacienta. Již nebude nezbytné mít oddělené kompletní práci s pacientem a opravy vykázaných výkonů. Zrychlení oprav výkonů
 • Umožněno hromadné vyúčtování pro všechny relevantní ZP najednou bez nutnosti vyúčtování jedné ZP po druhé. Funkci je opět možné zapnout v parametrech programu
 • Je možné nastavit i automatické dělení vyúčtování podle odborností do více souborů KDAVKA, pokud ZZ vykazuje výkony pro více odborností
 • Nově v evidenci pacienta je možné evidovat externí dokumenty, které jsou v elektronické formě uloženy v podobě souborů na disku PC, s jejich jednoduchým následným spuštěním asociovanými programy
 • Možnost vést elektronickou dokumentaci pacienta s možností převodu chorobopisu (celého nebo jeho části) do needitovatelných PDF souborů s jejich následným zařazením do externích dokumentů pacienta s možností následného zaslání emailem přímo z programu WIN_REHAB

Březen, 2016
Nová verze 1.10.7 (DR 6.2.30)

 • Je možné nově nastavit „odfiltrování“ (nezobrazování) stornovaných výkonů v kontě pacienta
 • V LAN verzi umožnit vynechat zákl. diag. (nemusí být povinná) s možností jejího doplnění při práci s chorobopisem (využijí tam, kde kartu pacienta nezadává lékař a v době zadávání karty ještě není známa, lékař doplní následně při práci s chorobopisem)
 • Práci s chorobopisem je možné nově rozdělit na denní záznam do chorobopisu (interaktivní práce s chorobopisem) a celkový záznam, který je spíše pro celkovou informaci s možností uzamčení pro editaci
 • Umožněn na tlačítko přenos do chorobopisu aktuálního datumu a části konta pacienta (z evidence výkonů)
 • Systém rozšířen o nový výkaz – „Denní výkaz za období“ (pro kontrolu vykázaných výkonů za dané období)

Leden, 2016
Nová verze 1.10.3 (DR 6.2.30)

 • Rozšířené možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace:
  • a) Možnost potlačit tisk zápatí i rámečků
  • b) Možnost odstranit dotazy a potvrzení tiskového serveru – „rychlý tisk“ na výchozí tiskárnu
  • c) Možnost defaultního nastavení formátu výstupu jednotlivě u všech tiskopisů
  • d) Rozšíření tiskopisu „Karta bez hlavičky“ o údaj základní diagnóza, který tam doposud chyběl
  • e) Možnost zvolit u tiskopisů i velikost písma (normální x větší)
 • Při evidenci výkonů umožněno ještě rychlejší zadávání výkonů přes číselník „sdružených výkonů“ (využijí hlavně ti, kteří zadávají i léky – ZUM)
 • V sumáři plateb je umožněna vedle editace hodnoty bodu i editace čísla faktury pro vyúčtování ZP
 • V parametrech programu možnost vypnutí pozadí (obrázku) základního formuláře
 • V LAN verzi možnost propojit uživatele s pracovníkem evidovaným u jednotlivých výkonů, pokud se evidují výkony na pracovníky

Leden, 2016
Stejná verze (1.9.3) + číselníky 1071 (nové DR 6.2.30 (platí od 1.1.2016))

 • Nové číselníky *.1071 platné od 1.1.2016
 • Změna DR 6.2.30 - platné od 1.1.2016 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2016 

2015 

Říjen, 2015
Nová verze 1.9.3 (DR 6.2.29) + číselníky 1057 (platí od 1.10.2015)

 • Nové číselníky *.10574 platné od 1.10.2015
 • Úprava systému zvětšování (všechny objekty jednorázově zvětšeny při jejich aktivaci o velikost zadanou v parametrech (v %), při následném "tažení" formuláře se již zvětšují objekty bez zvětšování písma, návrat tlačítka "maximalizovat okno", které bylo z důvodů zoomování v minulé verzi v něketrých formulářích vypnuto)
 • Funkce "rozdělení uzávěrky" byla rozšířena o možnost rozdělit uzávěrku ručně označením konkrétních dávek na označenou část a neoznačenou - takto je možné z uzávěrky "vyloupnout" jakékoliv dávky bez ohledu na možnosti seskupování
 • Bylo umožněno (přes parametry) tisknout faktury za období i dávky s plnou adresou plátce, která je uvedena v číselníku pojišťoven
 • Nabídka "Pojišťovna" byla rozšířena o volbu "Sumář plateb", která vypíše sumář všech spočtených plateb za hotové měsíční uzávěrky pro všechny ZP v daném měsíci. Platby jsou sumarizované po jednotlivých odbornostech (pro jednotlivá IČZ). Mělo by to více méně kopírovat seznam faktur za měsíční uzávěrky
 • Sjednocena terminologie u žádanek o poskytnutí péče, kde bylo někde chybně uvedeno IČZ žadatele místo správného IČP žadatele (většinou u výpisů výkonů)
 • Upraveny výpisy sumářů, tak aby se vždy při jejich výpisech objevil aktivní vždy první řádek (někdy byl skrytý a muselo se na výpis kliknout,případně zatáhnout za svislý posuvník)
 • Umožněno (opět přes parametry) pracovat s nestandardním tiskopisem 06FT - A5 (4x výkon) místo se standardním tiskopisem 06FT - A5 (3x výkon). Využijí ti, kteří nechtějí pro popis 4 výkonů na tiskopise používat tiskopis formátu A4.

Září, 2015
Nová verze 1.9.1 (DR 6.2.29)

 • Nově umožněna volba velikosti (A4, A5) i u tisku pokladních dokladů (paragonů) a zdravotnické dokumentace (chorobopis,...)
 • Vedle vytváření a evidence Pokladních dokladů (paragonů) za prodej zboží i služeb při platbě v hotovosti, je nově přidán systém vytváření a evidence faktur za služby i prodej zboží přímo hrazené péče. Je umožněno pacientovi uhradit přímo placenou péči na fakturu, ne pouze v hotovosti
 • S předchozím bodem souvisí i nové sestavy: 
  a) seznam vydaných faktur za přímo hrazenou péči pacientem
  b) sumář - faktury - tržby
 • Umožněno rozšířit všechny tisknutelné doklady (sestavy, výkazy, faktury, PD, ...) o logo zdr. zařízení, které si uživatel může nastavit v parametrech programu

Září, 2015
Nová verze 1.8.8 (DR 6.2.29) + číselníky 1044 (platí od 1.8.2015)

 • Nové číselníky *.1044 platné od 1.8.2015
 • Pokud jsou evidovány u provedených výkonů i kódy pracovníků, kteří výkon provedli, je možné, opět přes nastavení v parametrech programu, nově zakázat jejich neuvedení (výkon nelze zadat bez uvedení pracovníka, který ho prováděl)
 • Přidány "klávesové zkratky" pro vstup do výběrového okna, editace karty pacienta i pro přepínání mezi jednotlivými záložkami v editaci pacienta
 • Při evidenci hotovostních plateb (PD za zboží nebo službu) přidáno tlačítko pro vyvolání formuláře s výpočtem vrácení hotovosti
 • Při práci s PD za prodej zboží byla zakázána změna ceny zboží uživatelem, pokud konkrétní zboží má v číselníku zboží uvedenu cenu. Naopak, pokud cena zboží v číselníku uvedena není, je možné cenu při vytváření PD uživatelem měnit. Lze využít např. při přiznání libovolné slevy
 • Přidána speciální funkce dodatečné změny IČZ v hotovém vyúčtování (souboru KDAVKA.xxx)
 • V plánovacím diáři nově umožněno do zápisu Předmětu/Aktivity vybrat pacienta z kartotéky přes tlačítko
 • Rozšířena funkce "Léčba" při práci se zdravotnickou dokumentací o výpočet celkové ceny plánované léčby
 • Nově přidán systém možného procentuálního zvětšení všech formulářů včetně zvětšení písma. Využijí ti, kteří mají monitory s velkým rozlišením a proto mají veškerá okna malá i s malým písmem (špatně čitelné). Jistá obdoba funkce zoom v internetových prohlížečích. Velikost zvětšení se nastavuje v parametrech programu a její maximální hodnota je omezena v závislosti na konkrétním rozlišením obrazovky

Červen, 2015
Nová verze 1.8.7 (DR 6.2.29)

 • V kartotéce při zadávání ulice - automaticky 1. písmeno velké (stejné jako při zadávání jména a příjmení)
 • V sestavách - Parametrický seznam výkonů je rozšířeno zadávání parametrů o IČP žadatele pro výběr konkrétních výkonů od určitého žadatele 
 • V sumářích - Souhrnné výkony. Přibyla dvě tlačítka pro sumarizaci podle IČP žadatele a na případný rozpis výkonů konkrétního žadatele (IČP)
 • V sumářích - Souhrnné výkony. Při tisku sumární tabulky (sumarizace po výkonech, sumarizace po IČP žadatele) je nově umožněno výstupní sestavu setřídit podle výkonu (IČP žad.), počtu výkonů, bodů.
 • U verze LAN je automaticky zaznamenáván vedle datumu poslední změny pacienta nebo jeho výkonů i login uživatele, který změnu provedl. Nově jsou tyto údaje zobrazovány i na kartě pacienta.

Duben, 2015
Nová verze 1.8.6 (DR 6.2.29)

 • Možnost tisku Nálezu - Lékařské zprávy také ve formátu A5 (výchozí formát nastavem uživatelem parametricky)
 • Při evidenci tiskopisu 06FT (A5, A4) je nově umožněno přenést (opět podle uživatelského parametrického nastavení) vyplněný kód výkonu do jeho textové podoby 
 • Při evidenci tiskopisu 06FT (A5, A4) je možné doplnit pole "Odeslán ad:" pomocí nového tlačítka hodnotou pole "Adresa rhb. zařízení" z parametrů programu
 • Defaultní třídění kartotéky pacientů je opět možné nastavit v parametrech programu
 • Výstupní formulář chyb z kontroly dat a z kontroly limitace frekvence je v identifikaci pacienta vedle RČ rozšířen i o jméno. Obdobně jsou rozšířeny i tisknutelné seznamy zjištěných nesrovnalostí o jméno pacenta
 • Při zadávání IČP požadujícího lékaře ošetření/vyšetření při evidenci provedených výkonů je možné nově vedle přímého zadání IČP požadujícího lékaře s následnou kontrolou vybrat IČP z existujících (zadaných v číselníku). V případě neexistence IČP OL v číselníku je možné jeho přímé doplnění do číselníku. Funkce se opět zapíná v parametrech programu
 • Při evidenci jakéhokoliv datumového pole je nově umožněno jeho zadání vedle přímého zapsání (jako doposud) i výběrem z přiloženého objektu "Kalendář", kterým lze rychle zadat hlavně aktuální datum a bez přepisu.

Únor, 2015
Nová verze 1.8.5 (DR 6.2.29)

 • Přidán nový uživatelský číselník zboží (přímo prodávané zdr. prostředky)
 • Vedle vydávání Pokladních Dokladů (PD) za platby CASH za služby přibyla možnost vydávat PD za prodej zboží, které si může uživatel zadat do číselníku zboží 
 • Přibyla sestava souhrného sumáře CASH tržeb za zadané období pro různé typy úhrad

Leden, 2015
Stejná verze (1.8.4) + číselníky 1022 (nové DR 6.2.29 (platí od 1.1.2015))

 • Nové číselníky *.1022 platné od 1.1.2015
 • Změna DR 6.2.29 - platné od 1.1.2015 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2015   

2014  

Říjen, 2014
Nová verze 1.8.4  + číselníky 1015 (nové DR 6.2.28 (platí od 1.10.2014))

 • Nové číselníky *.1015 platné od 1.10.2014
 • Změna DR 6.2.28 - platné od 1.10.2014 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce října roku 2014
 • Přidána možnost uživatelsky měnit velikost písma v nabídkách ze stávající velikosti 8" až na velikost 14"
 • Je možné, přes nastavení v parametrech, vynutit, aby při uzávěrce byly výkony každého měsíce uzavřeny v samostatné dávce. Na rozdíl od stávajícího stavu a praxe, kdy jsou výkony stejného čtvrtletí uzavřeny v jedné dávce. Využíjí ZZ, které z nějakého důvodu potřebují mít striktně odděleny výkony jednotlivých měsíců

Únor, 2014
Nová verze 1.8.2 (DR 6.2.24)

 • Přidán nový tiskopis: VZP-17/2013 (Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně)
 • Umožněno nevyplňovat v tiskopise VZP-06FT/2009 položku "Požadováno poskytnutí FT v domácím prostředí na adrese" adresou bydliště pacienta, ale nechat ji prázdnou 
 • Je možné změnit třídění v kontě výkonů pacienta ze vzestupného na sestupné a opačně
 • Přidána kontrola, která při zadávání data výkonu zamezí zadat datum, který se liší od aktuálního data o více jak 5 let 

Leden, 2014
Stejná verze (1.7.9) + číselníky 970 (nové DR 6.2.24 (platí od 1.1.2014))

 • Nové číselníky *.970 platné od 1.1.2014
 • Změna DR 6.2.24 - platné od 1.1.2014 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce ledna roku 2014  

2013

Září, 2013
Nová verze 1.7.9 (DR 6.2.23)

 • Přidána nová funkce: Plánovací diář s možností plánování aktivit i s jejich případným oznámením před termínem zahájení
 • Přidána nová "zakázková" sestava: Výkaz ošetření pacientů za zadané období podle Titulů pacientů. Využijí Ti, kteří potřebují nějak rozčlenit pacienty a nepomohou jim žádné dosavadní sestavy 
 • Veškeré sestavy systému byly opraveny tak, aby si mohl uživatel přes parametry systému sám navrhnout, jak se má adresa ZZ nadepsat a tím se veškeré tisknutelné výstupy přiblížili představě uživatelů

Červenec, 2013
Nová verze 1.7.5  + číselníky 920 (upraveno pro DR 6.2.23 (platí od 1.7.2013))

 • Nové číselníky *.920 platné od 1.7.2013
 • Změna DR 6.2.23 - platné od 1.7.2013 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce července roku 2013
 • Přidán nový uživatelský číselník - kombinací účtovaných léků (ZUM). využijí Ti, keří účtují ZUM (doklady typu 03)
 • V síťové verzi programu byla přidána možnost vést pro pacienty druhou oddělenou zdravotní dokumentaci od chorobopisu. Využíjí ZZ s více odlišnými odbornostmi

Březen, 2013
Nová verze 1.7.3 (DR 6.2.21)

 • Optimalizované kontextové vyhledávání v seznamech
 • Při hromadném zadávání výkonů bylo vedle zaškrtávacího políčka pro vyvolání kalendáře pro zadávání datumů přidáno i vstupní pole pro přímé zadání datumu
 • Přidán nový tiskopis Recept
 • V případě CASH platby je možné vytvořit zjednodušený daňový doklad, který není vázán na konkrétního pacienta a výkony. Obdoba číslovaného pokladního dokladu s možností obecného popisu účtované částky
 • V případě uživatelů, kteří nemají přiděleno IČZ, možnost zadat "neplatné" IČZ a IČP ve formě "00000000" v parametrech úlohy
 • Při typování regulačního poplatky patřící neexistující odbornosti "999" se objevovala hláška, že uživatel zadává výkon odbornosti, která neodpovídá odbornostem ZZ. Tato hláška byla pro tento případ zrušena

Leden, 2013
Nová verze 1.6.6 (DR 6.2.21) + číselníky 890 (platí od 1.1.2013)

 • Nové číselníky *.890 platné od 1.1.2013
 • Rozšířena možnost zadávat typ pojištění 4 (pojištěnec EU) vedle cizinců i českým občanům
 • Přímý přístup přes tlačítko k tiskopisům pacienta přímo z jeho karty, bez nutnosti opouštět zdravotní dokumentaci pacienta
 • Upraven tiskopis "vyúčtování výkonů" podle požadavků uživatelů
 • Zásadně zjdednodušen zápis cizinců, již bez nutnosti zadávat "náhradní rodné číslo", aby se obešla jeho kontrola. Zadání je umožno přímo do pole RC s tím, že systém "rozpozná" cizince a povolí zadat jeho číslo pojištěnce do RC s tím, že  dále je takový pacient v režimu "cizinec"
 •   

2012

Říjen, 2012
Nová verze 1.6.4 (DR 6.2.21) + číselníky 880 (platí od 1.10.2012)

 • Nové číselníky *.880 platné od 1.10.2012
 • Rozšířena možnost uchovávat a následně pracovat s pokladními doklady v případě přímé úhrady za léčbu pacienta (CASH platba)
 • Přidána sestava pokladních dokladů (účtenek) v případě CASH platby
 • Provedena drobná oprava při nastavení kurzoru na konec chorobopisu
 • Přidáno tlačítko „Clinika“ při práci s chorobopisem, kterým je možné přenést do textu chorobopisu dříve připravené texty z číselníku „Clinika“. Obdoba tlačítka „Indikace“
 • Nový číselník „Clinika“ (viz výše)
 • Přidán nový tiskopis pro pacienta – „vyúčtování výkonů“, je možné tisknout i prázdný
 • Rozšířena funkce rozdělení uzávěrky, kde je nově možné rozdělit provedenou uzávěrku následně i podle druhu pojištění („1“ – základní pojištění a „4“ – pojištění cizinců v EU) tak, aby pacienti s různým druhem pojištění byli v oddělených souborech s uzávěrkami
 • Rozšířen průvodní list dávky o druh pojištění (viz výše)
 • U verze LAN rozšířena možnost automatického předepisování výkonů až pro tři různé odbornosti podle odbornosti přihlášeného uživatele

Září, 2012
Nová verze 1.6.2 (DR 6.2.21 (platí od 1.7.2012))

 • Nové funkce související se systémem evidence a úpravy vydaných pokladních dokladů (pokladních stvrzenek) za přímou úhradu zdravotní péče pacientem (CASH platba)

Červenec, 2012
Stejná verze (1.5.3) + číselníky 870 (nové DR 6.2.21 (platí od 1.7.2012))

 • Nové číselníky *.870 platné od 1.7.2012
 • Změna DR 6.2.21 - platné od 1.7.2012 tak, aby bylo možné provádět bezchybné vyúčtování od měsíce července roku 2012

Duben, 2012
Nová verze 1.5.3 + číselníky 860 (upraveno pro DR 6.2.20 (platí od 1.4.2012))

 • Upraveno vyúčtování ve vztahu k novému DR (6.2.20)
 • Upraveny číselníky jichž se změna DR přímo týká a všechny související činnosti s nimi
 • Do funkce Kontrola doplněna kontrola formou Upozornění na nevyplněné údaje o žadateli Ošetření/Vyšetření v případě, že ZZ má nastaveno pouze účtování dokladů 06
 • Ve všech formulářových tabulkách, kde je umožněn pohyb je aktuální řádek barevně (modře) zvýrazněn pro lepší přehlednost a snadnější orientaci
 • V tabulce s chybami po kontrole dat, nebo v tabulce s překročením časové limitace je umožněno "nabrat" údaje (např. o RC) do schránky k dalšímu využití např. při zadání do vyhledávacího pole při hledání pacienta v tabulce pacientů
 • Při zápisu hledaného řetězce při hledání v tabulkách (např. při hledání pacienta - podle RC, jména a pod.) se v okamžiku neúspěšného vyhledání (zadaný znak již nebyl nalezen) ozve zvuková signalizace
 • U verze LAN již není přístup ke změně parametrů hlídán duplicitním zadáním hesla ale jenom úrovní oprávnění uživatele (administrátor)
 • U lokální verze je naopak přes heslo chráněn přístup nejen ke změně parametrů, ale také ke všem volbám nabídky "POJIŠŤOVNA", aby neoprávněný uživatel nemohl provést uzavření měsíce a neměl přístup k fakturám a pod.
 • Bylo opraveno doplňování textů do chorobopisu (ať již bylo prováděno jakkoliv), aby nedocházelo v některých případech k jeho posouvání a doplňování textů na jiné než vybrané místo
 • Byla provedena oprava ve funkci kontrola dat i ve funkci uzávěrka, kde bylo chybně detekováno IČP "14xxxxxx" jako chybné. Od 1.9.2011 vznikl nový pražský obvod 1400 a tudíž tato čísla IČP A IČZ jsou již správná
 • Pokud se evidují jednotlivý pracovníci u evidovaných výkonů, pak je umožněno provést předvýběr pracovníka a ten se následně předvyplní při evidenci výkonů
 • Při zadávání IČP žadatele a nastavené kontrole tohoto zadání v parametrech, se při zadání (výběru) tohoto správného IČP automaticky doplní i odbornost tohoto žadatele
 • Při tisku do tiskopisů (doplňování předtištěných tiskopisů) je umožněno zvolit posunutí tisku ve směru horizontálním od -2 mm do 2 mm ve směru k hornímu okraji
 • Nově přidána funkce "CASH - plateb" provedené zdr. péče s možností vytisknutí potvrzení o zaplacení konkrétní částky u pacientů, kteří svou péči hradí. Vydaná potvrzení se evidují. Dále je možné ošetřit pacienta na dluh s následnou hromadnou úhradou

Leden, 2012
Nová verze 1.3.5 + číselníky 840 (upraveno pro DR 6.2.19 (platí od 1.1.2012))

 • Upraveno vyúčtování ve vztahu k novému DR (6.2.19)
 • Přidána nová funkce „roční uzávěrka“, která před první lednovou měsíční uzávěrkou (prvním lednovým vyúčtováním) uzavře předchozí rok a nastaví systém na účtování roku následujícího
 • Byla upravena funkce Export/Import tak, že je možné nově Exportovat vedle nezúčtovaných výkonů, na základě volby uživatele, jen karty k těmto (nezúčtovaným) výkonům, nebo všechny
 • Při rozdělení vyúčtování z měsíční uzávěrky podle odborností je možné nově tisknout průvodní listy k těmto rozděleným nově vzniklým souborům
 • Bylo umožněno, na základě požadavku některých uživatelů, určit výchozí nastavení voleb tisku bloku chorobopisu (určit defaultní nastavení)

2011  

Říjen, 2011
Nová verze 1.2.44

 • Opraveny některé nové kontrolní mechanizmy z verze 1.2.25, aby lépe odpovídaly potřebám uživatelů

Září, 2011
Nová verze 1.2.25 + číselníky 810

 • S programe je poskytnut nový externí archivační program ARJ32, který bez problémů funguje i na OS Windows 7 - 64 bit.
 • Ve všech vstupních formulářích je arktivní prvek, pro lepší přehlednost, podbarven
 • Ve vstupních formulářích upraveny položky napojenéi na číselníky, aby v případě, že prvek není v číselníku, byl o této skutečnosti uživatel spraven zvukovým signálem, případně barevným označením prvku
 • Nahrazení textového editačního pole pro zadávání počtu provedení výkonu čítačem
 • Opravena chyba v kalendáři, kdy nebyl někdy zvýrazněn aktuální systémový datum při otevření kalendáře
 • Při zadávání výkonů byla přidána kontrola diagnózy na existenci této diagnózy v kartě pacienta
 • Rozšířeny možnosti funkce Kontrola ze Služeb
 • Sada číselníků k programu WIN_REHAB platná od 1.7.2011 

Červenec, 2011
Nová verze 1.2.20

 • Rozšíření výběru pacienta v Evidence výkonů - F3
 • Přidána funkce Export/Import dat na/z jiného PC (slouží převážně zařízením s detašovaným pracovištěm k přenosu dat na zpracovatelské PC)
 • Ve služebních funkcích Archivace, Obnova byla přidána možnost libovolného výběru magnetického nosiče, kam má být archivace provedena
 • Číselníkové pole (Combo box) pro diagnózu, zdr. výkon a odbornost bylo informačně rozšířeno na dva sloupce (identifikace údaje a jeho popis (název))
 • Změna v zadávání jednomístných měsíců, automaticky transformováno do požadovaného formátu 0x pro měsíce 1-9
 • Vyhledávací funkce byly změněny tak, aby docházelo při zápisu vyhledávacího řetězce ke kontinuálnímu vyhledávání i bez bez rozlišování velikosti písmen (např. u jmen pacientů)
 • Některé změny při práci s chorobopisem pacienta a jeho tiskem

Květen, 2011
Nová verze 1.2.1

 • Přidána do nabídky Evidence volba Evidence výkonů - F3 (obdoba dřívější volby Průběžná evidence z programu REHAB)
 • K hromadnému přidávání datumů přes kalendář přidána možnost přímého zápisu datumu přes editační pole a změny s tím související
 • Drobné vizuální změny některých vstupních formulářů na základě prvních požadavků uživatelů

Duben, 2011
Pilotní verze WIN_REHAB č. 1.1.0

 • Nasazena plnohodnotná a plně funkční pilotní verze programu WIN_REHAB do provozu, po předchozím tří měsíčním testovacím provozu
 • Přednostně jsou vybavovány rehabilitační střediska provozujíci sw. REHAB, který je přímým předchůdcem programu WIN_REHAB 

Související odkazy


Novinky
10.9.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.17.1 (DR 6.2.42)+Číselníky *.1298 - platí od 1.9.2021.

Přidána funkcionalita zasílání SMS zpráv pacientům přes SMS bránu. Rozšířena možnost vytvářet pokladní doklady společně za službu i zboží. Možnost zpřísnění zabezpečení přístupu ke zdravotní dokumentaci jen pro vlastníka zápisu a administratora (LAN verze) a další drobné změny, viz novinky

15.1.2021

Nová verze DR (6.2.41) Číselníky *.1272 - platné od 1.1.2021.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

 

14.1.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.4 (DR 6.2.41)+Číselníky *.1272 - platí od 1.1.2021.

Změny související s přidáním možnosti při sledování ekonomiky ZZ (vykazování pacientů) dělit vykazování pacientů podle Regulovaných/Neregulovaných základních diagnóz. Bližší info viz novinky

 

7.12.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.2 +Číselníky *.1258 - platné od 1.11.2020.

Rozšířena možnost evidovat a následně vykazovat doklady typu 05 - Nepravidelná péče. Bližší info viz novinky

 

15.9.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.7.

Přidána možnost filtrovat kartotéku na Aktivní/Neaktivní pacienty, zapamatovat si posledního přihlášeného uživatele (verze LAN) a některé další požadované úpravy, viz novinky

 

8.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

7.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) + Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

24.3.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.5 (EET).

Změny související s rozšířením o funkci EET pokladny. Bližší info viz novinky

23.1.2020

Nová verze DR (6.2.39) Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.4 (DR 6.2.39)+Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Změny související se změnou DR (6.2.39) - platné od 1.1.2020 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.10.2019

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.4.2 (6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019. Bližší info viz novinky

22.10.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.2 (DR 6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.1.2019

Nová verze DR (6.2.37) Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.15 (DR 6.2.37)+Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.37) - platné od 1.1.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

24.7.2018

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.3.7 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související hlavně se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Bližší info viz  novinky

23.7.2018

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.3 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Přidány sestavy "Vyřazení pacienti do archivu", "Zadané žádanky za období", výkaz "Statistika unicitních pacientů v čase". Systém rozšířen o funkci interního mailingu (LAN verze) a některé další uživateli požadované změny. Bližší info viz novinky

23.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) + Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

29.32018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

28.3.2018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

28.10.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.12.2 (DR 6.2.33).

Rozšířena možnost nově třídit kartotéku pacientů podle data poslední změny pacienta. Bližší info viz novinky

16.9.2017

Nová verze DR (6.2.33) + Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

15.9.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.15 (DR 6.2.33)+Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.33) - platné od 1.7.2017, rozšířena sestava "Body na pacienta" o možnost setřídění dle ceny, v sestavě "Pacient - průběh léčby" je možné provedené výkony filtrovat podle pracovníka, nově je možné zobrazovat věk pacienta přímo na kartě pacienta, přidány dva tiskopisy: "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku", "Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní" a zásadně modifikována a rozšířena funkce "Plánovací diář". Bližší info viz novinky

21.1.2017

Nová verze DR (6.2.32) + Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

20.1.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.10 (DR 6.2.32)+Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.32) - platné od 1.1.2017, upravena archivační služba programu, rozšířena možnost zobrazení konta výkonů pacienta, opravena funkce "Změna RC" a umožněno opravovat vydané pokladní doklady za platbu v hotovosti. Bližší info viz novinky

30.11.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.7 (DR 6.2.31).

Hlavně změny a vylepšení při práci s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace, sledování expirace žádanek FT06 a úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední platné vyhlášky spojené s rozšířením kontrolních funkcí při provádění vyúčtování, více novinky

25.10.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.6 (DR 6.2.31).

Možnost vytvářet soubor FDAVKA.zzz s fakturami při vyúčtování a jejich společné nahrání se soubory KDAVKA.zzz, rozšíření kontrolních mechanismů o dva uživatelské číselníky definující nasmlouvané výkony i s jejich vzájemnou "kontraindikací" k jednotlivým ZP i odbornostem, zásadně rozšířena práce s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace a přidán nový výkaz "Denní výkony za období - přehled". Bližší info viz novinky

28.8.2016

Nová verze DR (6.2.31) + Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

27.8.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.9 (DR 6.2.31)+Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Změny související se změnou DR (6.2.31) - platné od 1.7.2016, rozšíření kartotéky pacienta o údaj e-mail, možnost nastavení dočasného data, nově možnost provádět storno/opravu výkonů přímo v kontě pacienta, možnost hromadného vyúčtování i automatického dělení vyúčtování podle odborností, hlavně možnost evidovat u každého pacienta externí elektronické dokumenty s možností jejich automatického prohlížení. Bližší info viz novinky

18.5.2016

Nová verze sw. WIN_KNIHOVNA č. 1.3.2.

Program byl přepsán v poslední verzi prg. systému VisualFoxPro 9.0, což umožnilo zařadit mnoho nových funkcí: práce s e-maily, nový tiskový systém (možnost např. tisku do souborů typu PDF, RTF apod.), systém % zvětšování všech objektů v závislosti na rozlišení monitoru, rozšíření poplatkového systému a mnoho dalšího, více novinky

17.3.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.7 (DR 6.2.30).

Možnost odfiltrovat stornované výkony v kontě pacienta, v LAN verzi již nemusí být povinná zákl. diag. v okamžiku evidence karty nového pacienta, zdr. dokumentaci je možné rozdělit na denní a celkový záznam, možnost přenosu dalších užitečných informací do zdr. dokumentace na stisk klávesy, nový výkaz - "denní výkaz za období". Bližší info viz novinky

30.1.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.3 (DR 6.2.30).

Rozšíření možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace, možnost hromadně editovat výkony přes číselník sdružených výkonů, v LAN verzi "napárovat" pracovníka provádějící výkon s příhlášeným uživatelem, možnost vypnutí pozadí. Bližší info viz novinky

13.1.2016

Nová verze DR (6.2.30) + Číselníky *.1071 - platné od 1.1.2016.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.