RNDr. Jiří Mohl - zakázkové programování
RNDr. Jiří Mohl - ELIM
Bítovany 40, Chrast u Chrudimě
724 031 697, info@jm-elim.com

Novinky

2016

Květen, 2016
Nová verze 1.3.2

 • Přepsání programu v nové (poslední) verzi programového systému VisualFoxPro 9.0, což značně rozšířilo škálu možností prg. WIN_KNIHOVNA
 • Rozšíření kartotéky čtenářů o položky e-mail a mobil a možnost přímého zaslání obecného emailu na uvedenou e-mailovou adresu čtenáře
 • Rozšíření funkcí o možnost zasílat specializované e-maily: s upomínkami, předupomínkami, dostupným titulem po předchozí rezervaci titulu čtenářem
 • Úplně je změněn tiskový systém, který nově umožňuje daleko širší možnosti tisku, jednak je rozšířen tisk přímo do souborů (formáty PDF, RTF, HTML) a hlavně je změněn „náhled“. Při náhledu tištěného dokumentu je mnoho různých typů a forem vlastního náhledu, dále existuje možnost tištěný dokument uložit do souboru (6 různých typů), nebo ho přímo v PDF formě odeslat e-mailem libovolnému adresátovi. Navíc náhled disponuje i možností hledat konkrétní uživatelem zadaný text v tištěném dokumentu s jeho zvýrazněním a samozřejmostí je i nastavení tiskárny přes systémový ovladač tiskárny
 • V případě vypůjčení již jednou půjčeného titulu čtenářem, upozornění na tuto skutečnost, s možností zrušit výpůjčku ještě před její realizací
 • Přepracován (rozšířen) roční statistický výkaz o knihovně „Kult (MK) 12-01“ tak, aby zahrnoval i evidenci periodik a audiovizuálních titulů a ve výpůjčkách evidoval prolongace (prodloužení výpůjčky) i nové typy titulů
 • Rozšířen „poplatkový systém“ o nové poplatky s možností jejich evidence a sledováním jejich uhrazení čtenářem s odpovídající signalizací neuhrazení
 • Změněn systém archivací s možností určení kolik různých archivací bude uchováváno a po jaké době od předchozí archivace bude uživatel vyzván k provedení archivace
 • V případě síťové (LAN) verze, parametricky umožnit rozhodnutí o tom, zda nový čtenář se má také stát automaticky novým uživatelem s uživ. oprávněním „čtenář“
 • Možnost automaticky zvětšit úvodní okno na celou obrazovku. Po nastavení patřičného nového parametru se bude automaticky při každém přihlášení úvodní okno zvětšovat na celou obrazovku
 • Nově přidán systém možného procentuálního zvětšení všech formulářů včetně zvětšení písma. Využijí ti, kteří mají monitory s velkým rozlišením a tím pádem mají veškerá okna malá s malým písmem. Jistá obdoba funkce Zoom v internetových prohlížečích. Velikost zvětšení se nastavuje opět v parametrech programu
 • Možnost uživatelsky měnit velikost písma v nabídkách (menu) nastavením požadované velikosti v parametrech programu
 • Při evidenci jakéhokoliv datumového pole (dosud přímým zadáním) je nově umístěn objekt "kalendářík", kterým lze rychle zadat aktuální datum, a výběrem z kalendáře případně jakékoliv jiné datum. Samozřejmě je možné, jako doposud,  zadat datum ručně (rychlejší pro zadávání datumů mimo aktuální měsíc)
 • Ve všech tiskopisech a sestavách jsou optimalizované datumové hranice výběru, aby se minimalizovala nutnost jejich zadávání
 • Ve všech evidenčních formulářích při zadávání jmenných údajů (příjmení, jméno čtenáře (autora), ulice, města, jména knižního titulu apod.) - automaticky 1. písmeno velké (není nutné používat Shift)
 • Přidány „klávesové zkratky“ pro vstup do výběrového okna, editace karty čtenáře, knihovního titulu i pro přepínání mezi jednotlivými záložkami v evidenčních formulářích
 • Rozšířen formulář „Nastavení parametrů“ o nové parametry související s výše uvedenými novými funkcemi programu
 • Formulář „O aplikaci“ je rozšířen o tlačítko umožňující přímé zaslání e-mailu autorovi
 • Opravena někdy se vyskytující chyba při otevření více různých oken společně
 • Mnoho dalších drobných grafických úprav jednotlivých formulářů

2013

Duben, 2013
Nová verze 1.2.10

 • Rozšíření programu o možnost editovat přírůstkové číslo na základě nastavení v parametrech programu. Tím je umožněna změna chování programu, kdy pak již nedochází k předvyplnění přírůstkového čísla ani k zvyšování čítače s posledním přírůstkovým číslem. Využijí hlavně uživatelé, kteří katalogizují větší množství titulů a již nemusí katalogizovat tituly v pořadí přírůstkových čísel, ale mohou katalogizovat "na přeskáčku"

Únor, 2013
Nová verze 1.2.8

 • Rozšíření programu o možnost plnohodnotně pracovat s Čárovým Kódem, jak u knižních titulů, tak i u čtenářů
 • S výše uvedeným souvisí i patřičné změny všech vstupních formulářů, které se projeví v případě parametrického zapnutí práce s ČK, jinak zůstávají stejné, jako v případě práce bez ČK
 • Parametricky umožněno dodatečně měnit, nebo generovat ČK knižních titulů, nebo čtenářů
 • Přidány a změněny tiskopisy v souvislosti s rozšířením práce o ČK
 • Přepracována a optimalizována funkce výpůjčního protokolu přes ČK.
 • Rozšířena archivační schopnost programu, kde je nově možné zvolit jakýkoliv disk či složku počítače, nebo externího záznamového zařízení
 • Obdobná možnost i u funkce obnovy z archivu
 • Ve vyhledávání v seznamech byla provedena změna, aby vyhledávání probíhalo kontextově souběžně se zadávaným vyhledávaným řetězcem
 • Číselníky byly doplněny o další možnosti vyhledávání

2011

Prosinec, 2011
Nová verze 1.2.7

 • Změna funkce roční statistiky - neojevují se v ní periodika

Listopad, 2011
Nová verze 1.2.5

 • Oprava funkce EXPORT knihovního fondu do XLS (Excel) souboru tak, aby se neexportovaly tituly vyřazené (nemá smysl)
 • V evidence periodik se jednotlivým titulům nepřiřazují přírůstková čísla. Periodika jsou evidována bez přírůstkových čísel.

Září, 2011
Nová verze 1.2.3

 • Přidána funkce EXPORT knihovního fondu do XLS (Excel) souboru
 • Nový externí archivační program ARJ32 běžící i pod OS Windows 7 - 64 bit.
 • Ve všech vstupních formulářích je aktivní editační prvek podbarven - zlepšená přehlednost při editaci
 • Ve vstupních formulářích při přechodu na následující naplněný editační prvek je tento automaticky celý označen - rychlejší přepisování (editování) prvků při katalogizaci pomocí kopie nějakého jiného záznamu
 • Ve výpůjčkách jednotlivých čtenářů se nevypisovaly údaje o knižním titulu, pokud byl vyřazen z fondu. Vadilo hlavně u titulů, které byly z meziknihovní služby a byly již vráceny knihovně, která je zapůjčila, tzn. že byly evidenčně vyřazeny. Opraveno - vypisují se údaje o půjčeném titulu bez ohledu na to, jestli je v katalogu, nebo je vyřazen.
 • Byla rozšířena tabulka s údaji o výpůjčce o další položku - autor publikace
 • Při vracení půjčeného titulu se ukazetel po vrácení titulu nastaví opět na počátek výpůjček čtenáře, kde jsou, dle řazení, vypůjčené a nevrácené tituly - zásadně se urychlí vracení knih, pokud čtenář vrací více knižních titulů najednou

2009 

Leden, 2009
Úprava verze 1.1.1

 • Druhá úprava – rozšíření některých informačních oken o další vypisované údaje (zvýšení vypovídající úrovně informačního okna)   

2008 

Duben, 2008
Úprava verze 1.1.1

 • První úprava – změny v nastavení rozsahu uživatelských oprávnění v síťové verzi programu   

2007 

Říjen, 2007
verze 1.1.1

 • Změny související se změnou verze z jednouživatelské na síťovou – systémové funkce řídící sdílení dat a řešící případné možné síťové kolize
 • Nová nastavení programu na základě nových uživatelských oprávnění
 • Rozšíření systémových informací
 • Přidání dvou uživatelsky definovaných statistik o činnosti knihovny

Červen, 2007
Úprava verze 1.0.1

 • Druhá úprava – rozšíření dvou výstupních sestav o jeden sloupec údajů

Květen, 2007
Úprava verze 1.0.1

 • První úprava – pouhé grafické změny některých vstupních formulářů

2006 

Září, 2006
Pilotní verze 1.0.1

 • Nasazena plnohodnotná a plně funkční pilotní verze knihovního programu WIN_KNIHOVNA

Související odkazy


Novinky
10.9.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.17.1 (DR 6.2.42)+Číselníky *.1298 - platí od 1.9.2021.

Přidána funkcionalita zasílání SMS zpráv pacientům přes SMS bránu. Rozšířena možnost vytvářet pokladní doklady společně za službu i zboží. Možnost zpřísnění zabezpečení přístupu ke zdravotní dokumentaci jen pro vlastníka zápisu a administratora (LAN verze) a další drobné změny, viz novinky

15.1.2021

Nová verze DR (6.2.41) Číselníky *.1272 - platné od 1.1.2021.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

 

14.1.2021

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.4 (DR 6.2.41)+Číselníky *.1272 - platí od 1.1.2021.

Změny související s přidáním možnosti při sledování ekonomiky ZZ (vykazování pacientů) dělit vykazování pacientů podle Regulovaných/Neregulovaných základních diagnóz. Bližší info viz novinky

 

7.12.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.16.2 +Číselníky *.1258 - platné od 1.11.2020.

Rozšířena možnost evidovat a následně vykazovat doklady typu 05 - Nepravidelná péče. Bližší info viz novinky

 

15.9.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.7.

Přidána možnost filtrovat kartotéku na Aktivní/Neaktivní pacienty, zapamatovat si posledního přihlášeného uživatele (verze LAN) a některé další požadované úpravy, viz novinky

 

8.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

7.6.2020

Nová verze DR (6.2.40) + Číselníky *.1238 - platné od 1.6.2020.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

24.3.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.15.5 (EET).

Změny související s rozšířením o funkci EET pokladny. Bližší info viz novinky

23.1.2020

Nová verze DR (6.2.39) Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2020

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.4 (DR 6.2.39)+Číselníky *.1225 - platné od 1.1.2020.

Změny související se změnou DR (6.2.39) - platné od 1.1.2020 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.10.2019

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.4.2 (6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019. Bližší info viz novinky

22.10.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.14.2 (DR 6.2.38)+Číselníky *.1220 - platné od 1.10.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.38) - platné od 1.10.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

23.1.2019

Nová verze DR (6.2.37) Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.1.2019

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.15 (DR 6.2.37)+Číselníky *.1200 - platné od 1.1.2019.

Změny související se změnou DR (6.2.37) - platné od 1.1.2019 a některými požadavky uživatelů. Bližší info viz novinky

24.7.2018

Nová verze sw. WIN_DOMPECE č. 1.3.7 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související hlavně se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Bližší info viz  novinky

23.7.2018

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.13.3 (DR 6.2.36)+Číselníky *.1178 - platné od 1.7.2018.

Změny související se změnou DR (6.2.36) - platné od 1.7.2018. Přidány sestavy "Vyřazení pacienti do archivu", "Zadané žádanky za období", výkaz "Statistika unicitních pacientů v čase". Systém rozšířen o funkci interního mailingu (LAN verze) a některé další uživateli požadované změny. Bližší info viz novinky

23.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

22.4.2018

Nová verze DR (6.2.35) + Číselníky *.1171 - platné od 1.4.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

29.32018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

28.3.2018

Nová verze DR (6.2.34) - platné od 1.3.2018.

Verze programu WIN_REHAB zůstane stejná, viz novinky

28.10.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.12.2 (DR 6.2.33).

Rozšířena možnost nově třídit kartotéku pacientů podle data poslední změny pacienta. Bližší info viz novinky

16.9.2017

Nová verze DR (6.2.33) + Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

15.9.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.15 (DR 6.2.33)+Číselníky *.1149 - platné od 1.9.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.33) - platné od 1.7.2017, rozšířena sestava "Body na pacienta" o možnost setřídění dle ceny, v sestavě "Pacient - průběh léčby" je možné provedené výkony filtrovat podle pracovníka, nově je možné zobrazovat věk pacienta přímo na kartě pacienta, přidány dva tiskopisy: "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku", "Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní" a zásadně modifikována a rozšířena funkce "Plánovací diář". Bližší info viz novinky

21.1.2017

Nová verze DR (6.2.32) + Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

20.1.2017

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.10 (DR 6.2.32)+Číselníky *.1141 - platné od 1.1.2017.

Změny související se změnou DR (6.2.32) - platné od 1.1.2017, upravena archivační služba programu, rozšířena možnost zobrazení konta výkonů pacienta, opravena funkce "Změna RC" a umožněno opravovat vydané pokladní doklady za platbu v hotovosti. Bližší info viz novinky

30.11.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.7 (DR 6.2.31).

Hlavně změny a vylepšení při práci s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace, sledování expirace žádanek FT06 a úprava výpočtu limitace frekvence podle poslední platné vyhlášky spojené s rozšířením kontrolních funkcí při provádění vyúčtování, více novinky

25.10.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.11.6 (DR 6.2.31).

Možnost vytvářet soubor FDAVKA.zzz s fakturami při vyúčtování a jejich společné nahrání se soubory KDAVKA.zzz, rozšíření kontrolních mechanismů o dva uživatelské číselníky definující nasmlouvané výkony i s jejich vzájemnou "kontraindikací" k jednotlivým ZP i odbornostem, zásadně rozšířena práce s denními záznami (DZ) zdr. dokumentace a přidán nový výkaz "Denní výkony za období - přehled". Bližší info viz novinky

28.8.2016

Nová verze DR (6.2.31) + Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Verze programu WIN_DOMPECE zůstane stejná, viz novinky

27.8.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.9 (DR 6.2.31)+Číselníky *.1114 - platné od 1.7.2016.

Změny související se změnou DR (6.2.31) - platné od 1.7.2016, rozšíření kartotéky pacienta o údaj e-mail, možnost nastavení dočasného data, nově možnost provádět storno/opravu výkonů přímo v kontě pacienta, možnost hromadného vyúčtování i automatického dělení vyúčtování podle odborností, hlavně možnost evidovat u každého pacienta externí elektronické dokumenty s možností jejich automatického prohlížení. Bližší info viz novinky

18.5.2016

Nová verze sw. WIN_KNIHOVNA č. 1.3.2.

Program byl přepsán v poslední verzi prg. systému VisualFoxPro 9.0, což umožnilo zařadit mnoho nových funkcí: práce s e-maily, nový tiskový systém (možnost např. tisku do souborů typu PDF, RTF apod.), systém % zvětšování všech objektů v závislosti na rozlišení monitoru, rozšíření poplatkového systému a mnoho dalšího, více novinky

17.3.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.7 (DR 6.2.30).

Možnost odfiltrovat stornované výkony v kontě pacienta, v LAN verzi již nemusí být povinná zákl. diag. v okamžiku evidence karty nového pacienta, zdr. dokumentaci je možné rozdělit na denní a celkový záznam, možnost přenosu dalších užitečných informací do zdr. dokumentace na stisk klávesy, nový výkaz - "denní výkaz za období". Bližší info viz novinky

30.1.2016

Nová verze sw. WIN_REHAB č. 1.10.3 (DR 6.2.30).

Rozšíření možnosti tisku tiskopisů i zdr. dokumentace, možnost hromadně editovat výkony přes číselník sdružených výkonů, v LAN verzi "napárovat" pracovníka provádějící výkon s příhlášeným uživatelem, možnost vypnutí pozadí. Bližší info viz novinky

13.1.2016

Nová verze DR (6.2.30) + Číselníky *.1071 - platné od 1.1.2016.

Verze programů WIN_REHAB a WIN_DOMPECE zůstávají stejné, viz odpovídající novinky.